Sozial-faire Beschaffung in Prozent*
 100
 75
 50
 25
  


SOFAIR-Award Preisträger
* zu den Daten
Projektpartner
Finanziert durch